Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Spolku Lesní školička

STANOVY
Spolek Lesní školička

 1. Úvodní ustanovení
 1. Název a sídlo

Název: Spolek Lesní školička (dále jen „spolek“)

Sídlo: Lesní 500, 33012 Horní Bříza

IČO: 265 70 718

 

 1. Postavení spolku
 1. Spolek je dobrovolnou organizací rodičů a dalších zástupců dětí (dále jen rodičů), kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí 2. Mateřské školy Horní Bříza okres Plzeň-sever, příspěvková organizace (dále jen 2. MŠ).
 2. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování.
 3. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

 

 1. Účel

Účel spolku je zaměřen zejména na:

 1. Respektování práv, potřeb a zájmu dětí 2. MŠ.
 2. Vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodině i v mateřské škole.
 3. Vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a zaměstnanci 2. MŠ.

 

 1. Orgány spolku
 1. Členské shromáždění – Členem členského shromáždění spolku se stává, rodič nebo jiný zákonný zástupce starší 18 let, jehož dítě navštěvuje / navštěvovalo 2. MŠ Horní Bříza, který souhlasí
  se stanovami spolku (potvrdí podpisem).

Členské shromáždění se svolává vývěskou pozvánky na webových stránkách nebo telefonicky, vždy nejméně 30 dní předem.

Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň datum, čas, místo a program jednání členského shromáždění.

Členské shromáždění schvaluje název spolku, symboliku, stanovy a volí členy výkonného výboru včetně předsedy.

 1. Výkonný výbor – je výkonným orgánem spolku, který má 3 členy. Členem výboru je vždy předseda
  a zástupce.
 2. Předseda – je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda je volen a odvoláván členským shromážděním spolku na dobu neurčitou. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

 

Členské shromáždění je usnášeníschopné a jeho usnesení jsou platná pouze pokud, souhlasí nadpoloviční většina všech přítomných členů.

 

 1. Práva a povinnosti členů spolku
 1. Každý člen spolku má právo volit případně odvolat výbor spolku nebo jeho jednotlivé členy. Má právo být volen do orgánů spolku, vyjadřovat své názory, náměty a připomínky, na požádání nahlédnout
  do seznamů a účetní evidence.
 2. Členové spolku mají povinnost: se aktivně podílet na činnosti spolku, účastnit se projednávání svých návrhů, platit členský příspěvek. Informovat se o činnosti spolku (nástěnky, internetové stránky 2. MŠ). Člen spolku je povinen: dodržovat stanovy spolku a aktivně se podílet na plnění cílů spolku.
 3. Členství ve spolku zaniká: požadavkem na vystoupení, vyškrtnutím (souhlas nadpoloviční většiny členů), úmrtím, zánikem spolku bez právního nástupce, ukončením docházky dítěte do 2. MŠ.

 

 

 1. Práva a povinnosti výboru spolku
 1. Výbor spolku má povinnost: zpracovávat zprávy o činnosti a hospodaření, Informovat o činnosti spolku (nástěnky 2. MŠ, internetové stránky 2. MŠ), vést evidenci členů spolku, řídit činnost spolku, zajistit archivaci a dokumentaci důležitých materiálů i ekonomické povahy.
 2. Má právo svolávat zasedání výboru.

 

Funkčním obdobím výboru je školní rok a prodlužuje se vždy automaticky o další rok. Nové volby proběhnou v případě, že je některý z členů odvolán nadpoloviční většinou všech členů spolku, případně pokud požádá o ukončení svého působení.

 

 1. Hospodaření spolku
 1. Zdrojem majetku spolku jsou členské příspěvky, dary fyzických osob, fyzických osob podnikatelů, právnických osob a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti na podporu činnosti hlavní.
 2. Výše dobrovolného členského příspěvku a výsledek hospodaření je schvalováno orgány spolku vždy
  v září na 1. aktivu rodičů daného školního roku.
 3. Za hospodaření spolku zodpovídá výbor spolku.

 

 1. Zánik spolku
 1. Při zániku spolku budou finanční prostředky a majetek spolku převedeny na 2. Mateřskou školu Horní Bříza okres Plzeň-sever, příspěvková organizace.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny Členským shromážděním v Horní Bříze, dne 7. 2. 2017.

 

 

 

Lenka Vůchová
Předseda